Här är sex viktiga lagar och regler om barnomsorg

När man har barn i förskola eller annan form av barnomsorg finns det lagar och regler som är bra att hålla lite extra koll på. Nedan listar vi de viktigaste.

1. Ett barns rätt till omsorg

För barn bosatta i Sverige och som ännu inte börjat i sexårsverksamhet eller grundskola ska kommunen erbjuda plats på förskola. Barn kan erbjudas förskoleplats från att hen fyller ett år och tiden barnet får spendera på förskolan beror på föräldrarnas sysselsättning.

Från höstterminen samma år som barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda ett minimum på 525 förskoletimmar per år.

Vid behov av extra utvecklingsstöd vid psykiska, fysiska eller andra svårigheter ska barnet få tillgång till det genom förskolan.

2. När föräldrarna är föräldralediga eller arbetslösa

Även barn som har föräldrar som är antingen föräldralediga eller arbetslösa ska erbjudas förskola från kommunen. Då ska barnet få gå på förskolan minst tre timmar om dagen.

3. Tacka nej till förskoleplats

Du har alltid rätt att tacka nej till ett erbjudande om förskoleplats. Om du får ha kvar din plats i kön eller hamnar sist beror på vilken kommun det gäller.

4. Barnomsorg ska erbjudas enligt närhetsprincipen

Enligt skollagen ska barn erbjudas barnomsorgsplats så nära hemmet som möjligt. Att få en förskoleplats placerad nära hemmet är ingenting som föräldrar kan kräva av kommunen utan det går bara att önska.

Det finns med andra ord inga hinder för kommunen att erbjuda förskoleplats långt från barnets hem.

5. Förskoleavgiften måste vara skälig

Avgifter för barnomsorg tas ut av både fristående och kommunala förskolor. Förskoleavgiften måste vara skälig.

Från hösten då barnet fyller tre år gäller avgiften endast för den tid som överstiger de redan bestämda 525 timmarna årligen.

För barn som behöver fysiskt, psykiskt eller annat stöd får förskolan endast debitera för tiden som överstiger de redan bestämda 15 timmar i veckan.

6. Förskoleplats i en annan kommun

För att ett barn ska kunna gå i förskola i en annan kommun än den hen är folkbokförd i behöver hemkommunen göra en överenskommelse med den nya kommunen. Då krävs det också särskilda skäl kopplade till barnet.

Giltiga skäl är till exempel att föräldrarna bor i olika kommuner eller att barnet är i behov av särskilt stöd.