Reggio Emilia-pedagogik i förskolan

Reggio Emilia kom av en motreaktion mot fascismen efter andra världskriget. Det började med en lokal kvinnorörelse, som sedan fick en ledare i förskoleläraren Loris Malaguzzi.

Målet var att försäkra sig om att framtida generationer inte skulle falla för antidemokratiska idéer. Det arbetet började då med barnen.

Pedagogiken är inte en konkret utbildningsplan, utan snarare generella riktlinjer att fundera kring och ta till sig. I Sverige finns det heller inga renodlade Reggio Emilia-förskolor, det finns bara i Italien. Vissa värderingar är dock gemensamma med den pedagogik som finns i kommunala förskolor idag.

Ett barn har hundra språk

Ett av de vanligast förekommande fenomenen inom Reggio Emilia-pedagogiken är att ett barn har hundra språk, och nittionio av dem utplånas i barndomen.Metaforen används för att lyfta alla de sätt ett barn samspelar med sin omgivning.

Pedagogikens mål är därmed att bevara så många av språken som möjligt, så länge som möjligt. Det görs genom att inte ge barnen en utstakad lösning.

Skapandets centrala roll

En stor vikt läggs på barnets skapande och dess roll i barnets utveckling. Den kreativa processen uppmuntras i alla dess former, oavsett om det handlar om berättande, målning, drama eller något helt annat.

Förhoppningen är att genom skapandet lära barnen andra saker. Exempelvis genom att skapa musik, kan ett visst antal toner relateras till matematik. Genom att själva bearbeta kunskapen kreativt menar man att barnen lättare tar den till sig.

Utforskande och delaktighet

Pedagogiken innefattar även en djupt respekt för barnet, där barnet förutsätts besitta kunskap och intelligens. Även helheten betonas, där barnet får visa sin förståelse och intelligens på olika sätt.

Pedagogerna som är involverade uppmuntras att låta barnet själv lösa problem och inte ge hela svaret. Istället uppmuntras man ge ledtrådar.

Det så kallade projekterande arbetssättet innebär att det inte finns något konkret mål att uppnå. Istället ligger fokuset på att barnet ska förstå och lära sig genom att utforska sin tillvaro på egen hand.