Waldorfpedagogik i förskolan

Waldorfpedagogiken är till skillnad från andra inriktningar inte döpt efter en person. Grundaren, Rudolf Steiner, öppnade istället den första skolan i Stuttgart. 

Skolan var menad att ta hand om barn till arbetarna på Waldorf Astorias cigarettfabrik, vilken senare kom att ge namn åt pedagogiken. 

Målet med waldorfpedagogiken är i grunden att barnet själv utforskar och upptäcker, istället för att tvingas på kunskap. Utforskandet innebär att barnet får arbeta med olika ämnen genom olika medium, och på så sätt prova sig fram.

I många avseenden har pedagogiken likheter både med andra moderna pedagogik-inriktningar (Reggio-Emilia & Montessori). Men de kan även anses vara helt frånskilda på ett filosofiskt plan.

Alla ämnen lika viktiga

Ämnena delas upp i tre olika kategorier – tanke, känsla och vilja.

Tanke behandlar de teoretiska och tankemässiga ämnena, och dessa förekommer till största del på morgonen. Känsla handlar om kreativa ämnen såsom målning eller musik, vilket leder till att många barn målar med vattenfärg mitt på dagen.

Vilja är den sista kategorin och omfattar fysisk aktivitet såsom idrott eller hantverk. Dessa placeras sist på dagen, innan barnen går hem.

Samma lärare och samma klasser

Ett stort fokus för den här typen av pedagogik är vikten av att ha samma grupperingar under hela grundskolan. Det syns både i det faktum att klasserna hålls samma under samtliga tolv år som skolan täcker, samt att klasslärarna förblir desamma mellan årskurs ett och sju.

Läraren hoppas att man ska bli en förebild för barnen, och att läraren ska utbildas tillsammans med dem. I och med att läraren är kontinuerlig upp till puberteten skapas en större trygghet, och en större tillit mellan barn och lärare.

Periodundervisning för bättre förståelse

Ett annat utmärkande drag för waldorfpedagogiken är de fokusperioder som används. I perioder på mellan en och fem veckor har barnen ett visst skolämne ämne som fokus, stället för att ha alla ämnen samma dag.

Det ämnet undervisas då varje dag under en dubbeltimme i början av skoldagen. Målet är att kunna ge barnen en fördjupad förståelse för det aktuella ämnet, samt förenkla för barnet att koncentrera sig så mycket som möjligt.