Förskolans läroplan

I förskolans läroplan redogörs för de värdegrunder och uppdrag som Sveriges förskoleverksamheter arbetar utifrån. Här behandlas också de riktlinjer och mål som rektorer, pedagoger och föräldrar ska arbeta för. 

Hur läroplanen ska se ut beslutas av regeringen och består av två delar, förskolans uppdrag och förskolans riktlinjer och mål.

Valet av pedagogik (ex. Montessori, Waldorf etc.) påverkar alltså inte de mest grundläggande värderingarna som fastställts av regeringen.

Förskolans uppdrag

Grundläggande för läroplanen är att redogöra för vilket uppdrag som Sveriges förskoleverksamhet syftar att leva upp till. 

I sin enkelhet syftar förskolan till att hjälpa barn i deras lärande, både socialt- och utbildningsmässigt, och utvecklande för att förbereda dem för ett liv med en inneboende lust för att hela tiden lära sig nya saker.

Utbildningen bygger på de svenska, grundläggande och demokratiska värderingarna och ska ge möjlighet för barnen att respektera mänskliga rättigheter.

Förskolans uppdrag bygger på:

 • Lek: I förskolan anser man att lek är en viktig beståndsdel i barnens lärande, utveckling och välbefinnande. Här får barnen möjlighet att imitera och fantisera samtidigt som de får bearbeta intryck och lära sig att uppfatta både sig själva och sina kamrater. 
 • Skapande och kommunikation: Genom att lägga stor vikt vid språkutveckling vill förskolan utveckla barnens språk, identitet och lärande. När förskolan uppmuntrar till språklig nyfikenhet vill man ta till vara barnens förmåga att kommunicera på olika sätt i en stimulerande miljö.
 • Hållbar utveckling: Genom att lägga fokus på ett positivt framtidstänkande hos barnen vill man uppmuntra till ett förhållningssätt som främjar miljön. Här ska barnen få lära sig hur man bidrar till ett hållbart utvecklat samhälle på ekonomiskt, miljömässigt och socialt vis. 
 • Hälsa och välbefinnande: Barn som går i förskola ska erbjudas fysiska aktiviteter och naturvistelser för att ge möjlighet till allsidig rörelseförmåga. Punkten hälsa och välbefinnande syftar till att väcka ett intresse för fysisk aktivitet hos barn i tidig ålder. 

Förskolans riktlinjer och mål

För att förskolorna i Sverige ska leva upp till det av regeringen bestämda uppdraget består läroplanen också av tydliga riktlinjer och mål som ska följas av rektorer och pedagoger. 

Punkterna för målen och riktlinjerna innefattar:

 • Hur man jobbar med normer och värden
 • Hur lärande, utveckling och omsorg sammankopplas
 • Hur man gör barn delaktiga och får inflytande i undervisningen
 • Hur förskolan ska kunna arbeta förtroendefullt och nära kopplat till barnens hemmamiljö
 • Hur förskolan på bästa sätt förbereder barnen för framtida skolgång
 • Hur verksamheten kan jobba för förbättrad utbildning och högre måluppfyllelse 
 • Vilket ansvar både rektor och pedagoger har över kvaliteten hos förskoleverksamheten.